Hogere ambten - vanuit het bisschopsambt zijn er in de loop van de geschiedenis hogere en lagere ambten ontstaan. De hoogste ambten in de kerk kunnen alleen ver- vuld worden door hen die tot bisschop gewijd zijn: * de paus is als bisschop van Rome de rechtstreekse opvolger van de apostel Petrus. Daarom geldt hij als de plaatsvervanger van Christus en de eerste onder de bisschoppen. Patriarchen zijn aartsbisschoppen op de meest eerbiedwaardige zetels, waarvan de oudste door de eerste apostelen zijn gesticht. Aartsbisschoppen zijn bisschoppen op een belangrijke oude zetel, die een coördinerende rol spelen voor de bisschoppen in hun omgeving. De bisschoppen en bisdommen onder hun gezag (zgn.

rooms katholiek geloof zijn de rechtstreekse opvolgers van de eerste apostelen en daarom komen aan hen alle kerkelijke taken en bevoegdheden toe. een bisschop heeft als taak het verkondigen van het ge- loof, het heiligen van de gelovigen en het besturen van de de aan hem toevertrouwde geloofsgemeenschap.

180 landen (cijfers over 2009) Aartsbisschoppen en patriarchen: 573 residerende bisschoppen: 1935 diocesane reguliere priesters: 410.593 permanente diakens:.155 Vrouwelijke religieuzen: 729.371 gelovigen: (cijfers over 2009) overzicht van de percentages katholieken per land Home rooms-Kath. Kerk - naar boven lanka Organogram rooms-Katholieke kerk wereldkerk: pausschap sede vacante college van Kardinalen camerlengo Apostolische kamer heilige Stoel romeinse curie bisschoppensynode algemeen Concilie bisschoppenconferenties kerkprovincies: Patriarchen / Aartsbisschoppen Bisdommen: bischoppen hulpbisschoppen Kathedrale kapittels vicarissen dekenaten: dekens Parochies: Pastoors kapelaans diakens Pastoraal werkenden Catechisten lekenorganisaties. Kerk structuur - naar boven - structuur van de rooms-katholieke kerk - inleiding - de rooms-Katholieke kerk is een gemeenschap van mensen die rondom haar ambtsdragers wil leven in navolging van Christus. De kerk wil dus geen abstract, onpersoonlijk of bureaucratisch instituut zijn, maar een netwerk waarin concrete personen en mensen centraal staan. tegelijk weet de kerk dat een goede organisatie ook belangrijk is voor het kerkelijke en geestelijke leven van de gelovigen en daarmee ook voor de dienst aan God. het bewaren van het evenwicht tussen personen en structuren is daarom een belangrijke taak van al diegenen die in de kerk leiding geven. Structuren - binnen verwijderen de rooms-Katholieke kerk kunnen een drietal structuren worden onderscheiden: * Kerkelijke hiërarchie dit is de belangrijkste structuur en bestaat uit de geestelijke ambtsdragers die tot diaken, priester of bisschop gewijd zijn. Alszodanig oefenen zij de functies uit waarvoor die betreffende wijding vereist is: van diaken tot en met de paus. Deze hiërarchische structuur komt voort uit de zending die de apostelen van jezus Christus hebben ontvangen. Religieuze gemeenschappen hieronder vallen de kloosters en andere religieuze ordes, congregaties en gemeenschappen, die een meer democratische structuur hebben. Deze opzet is geworteld in de persoonlijke spiritualiteit.

rooms katholiek geloof

Rooms-Katholieke kerk - wikipedia


Kerk, de rooms-Katholieke kerk - de rooms-katholieke kerk, kerngegevens. Geestelijk hoofd: Plaatsbekleder: Ontstaan: Zelfbeeld: Gestalten: Kenmerken: taken: Patroonheilige: Kerktype: Structuur: In cijfers: jezus de Christus van nazareth, de zoon van God, paus, franciscus met Pinksteren rond 30 na Chr. Lichaam en, natuur bruid van Christus, volk van God, tempel van de heilige peeling geest. De strijdende kerk op aarde, de lijdende kerk in het vagevuur, de triomferende kerk in de hemel. Eén, heilig, rooms, katholiek. Het verkondigen van het geloof, het heiligen van de gelovigen, het besturen van de kerkgemeenschap. Sint jozef (feestdag: 19 maart) Episcopaal-hiërarchisch 630 aartsbisdommen en patriarchaten 2167 bisdommen en apostolische administraties. 1600 orden en religieuze gemeenschappen verspreid over.

Rooms, katholieke, kerk - wikipedia


Hij droeg hem op het geloof te verkondigen. Petrus werd de eerste paus, de plaatsvervanger van God op aarde. Rooms, katholiek,maar ga niet naar de het goud dat er blinkt stuit mij tegen de borst alsook het hele vaticaanstad. Wanneer dit alles verkocht zou worden was de honger voor een heel stuk verdwenen denk n christen behoort toch sober te leven? Tenminste dat heb ik van huis uit meegekregen. Dus misschien een idee om de kloosters vol te krijgen, is om vaticaanstad. God is mens geworden de kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden. Zozeer heeft God de mensen liefgehad dat Hij zijn zoon naar de wereld heeft gestuurd, lezen we dan ook in het evangelie van Johannes (3,16). Rooms, katolieke leer en die bybel.

rooms katholiek geloof

Het begrip rooms - katholiek is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de reformatie. De centrale idee van hun geloof was de door het manicheïsme beïnvloede opvatting dat er twee markets tegengestelde scheppingen waren geweest, door twee rivaliserende goden, aan de ene kant een heilige en liefdevolle god die het geestelijke had geschapen en aan de andere kant de god. Alles wat je wilt weten over het rooms katholieke geloof. De, rooms -katholieke kerk of kortweg de kerk is een wereldkerk, dat betekent dat er over de hele wereld mensen zijn die lid zijn van deze kerk. De, rooms -katholieke kerk is een stroming binnen het christendom. Mensen die het geloof van de, rooms -katholieke kerk aanhangen worden rooms -katholieken of kortweg katholieken genoemd.

Tarot der Apostelen, jezus, evangelie, jezus Christus, Christus, zoon van God, god, Christen, Christenen, Christendom, religie, geloof, bijbel, bijbel studie, bijble studie s, theology, geestelijk, filosofie, hemel, hel, seremonie, kerk, believe, geloof, satan, duivel, eeuwig, eeuwigheid, opstanding, wederopstandig, leven, dood, vasten, gebed, evangelie, evangeliseren, delen. De, rooms -katholieke kerk is de grootste christelijke kerk ter wereld. Het woord katholiek is afgeleid van het Griekse katholikos, hetgeen universeel betekent. Het woord catholicus betekent rechtgelovig aging (uit het kerkelijk latijn). De kerk is ontstaan door de uitspraak van jezus, die zijn apostel Petrus opdroeg: ik ben de rots en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen.

De, rooms - katholieke, kerk


Menselijk, op het eerste (protestantse) gezicht lijkt het inderdaad zo dat de katholieke me- thode ofwel afbreuk doet aan de regels (vanuit de strenge variant ofwel te strenge regels hooghoudt (vanuit de vrijzinnige variant). Ook in de katholieke kerk kijkt men tegenwoordig vaak door deze protestantse bril, conservatieven door de strenge bril, progressieven door de vrijzinnige bril. Wat met de protestantse zienswijze echter uit het oog wordt verloren is de men- selijkheid. Bij de protestantse methode staat namelijk niet de mens, maar de regel centraal. In de strenge variant is er geen ruimte voor individuele omstandig- heden (want men moet zich zo snel en zo goed mogelijk aan de regel aanpas- sen) en in de vrijzinnige variant is er geen ruimte voor de idealen die mensen ook nodig hebben (want. Ruimte, de ruimte die er in de katholieke methode is tussen de regel en de praktijk, is ruimte voor de mens, ruimte waarin fouten gemaakt worden en ruimte waarin naar idealen gestreefd wordt.

Het is ruimte uit respect voor het feit dat ieder mens anders is en ruimte en tijd nodig heeft, het is ruimte uit naastenliefde! De medemens de nodige ruimte geven is namelijk bepaald niet gemakkelijk, het is vaak zelfs heel moeilijk, want het vereist het telkens opnieuw vinden van het juiste evenwicht tussen regel en uitzondering, tussen strengheid en soepelheid, tussen straf en vergeving. Conclusie, als het gaat over de regels van de katholieke kerk, moeten we dus niet alleen naar de regels zelf kijken, maar moeten we dus ook rekening houden met de functie ervan en met hoe katholieken er mee omgaan. Katholieke regels moeten gezien worden binnen een groter kader, dat aan die regels op zich niets afdoet, maar er juist iets (de menselijkheid) aan toevoegt, of nog beter gezegd: waarin duidelijk wordt dat regels slechts hulpmiddelen, nadere uitwerkingen zijn van de regel dat wij rechtvaardig.

Homepage, rooms, katholieke, kerk nederland

Protestants, deze beide methoden zien we zowel in de protestantse kerken, als in de omgang met wetten en regels in van oorsprong protestantse landen terug. De strenge methode van "regel is regel "wet is wet" en de eis van strikte naleving herken- nen we van vroeger, uit make Amerika en zien we in toenemende mate ook in Neder- land weer opkomen. De vrijzinnig, liberale methode kennen we uit de jaren 60 en 70 en uit de liberale politiek, waarbij wetten en regels zo worden aangepast en opgerekt dat ze bijna alles mogelijk maken wat zich reeds in de praktijk allemaal voordoet. Katholiek, peeling daarentegen is de katholieke methode niet zo gefocust op snelle aanpassing, noch van de leer, noch van het leven. Uiteraard is het streven wel om het leven naar de leer te richten, alleen willen katholieken dat niet forceren, zij willen het minder afdwingen, maar meer stimuleren. Hoe dat in zijn werk gaat zien we in katholieke landen: men is daar niet zo streng en neemt het niet zo nauw. Wel houdt men de regels in ere en kan men publie- kelijk en officieel streng zijn, maar binnenskamers en officieus wordt er vaak een oogje toegeknepen. Bekeken door een protestantse bril wordt dat meestal hypocriet en corrupt ge- noemd, want men kan dan niet aanzien dat er die ruimte tussen de regels en de praktijk wordt gelaten.

rooms katholiek geloof

nieuws en duiding over de rooms - katholieke kerk

We zien dat er een verschil is tussen slanker de leer en het leven, en vanuit de onvolmaaktheid van het leven willen we streven naar de volmaaktheid zoals de leer ons die voorhoudt. Aanpassen, dit onderscheid tussen de leer en het leven, tussen de regels en de praktijk, lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is dat niet. In de protestantse traditie, en in navolging daarvan in het hele moderne westerse denken, ziet men wel dat dat verschil er is, maar men wil het zo snel mogelijk weg hebben. Dat kan op twee manieren:. Men past het leven zo snel en zo goed mogelijk aan de leer aan. Dat is de strenge opvatting. Men past de leer (de regels) zo snel en zo goed mogelijk aan het leven (de praktijk) aan. Dat is de vrijzinnige, liberale opvatting.

De lat ligt dus heel hoog, zoals ook de bijbel duidelijk maakt in de parabel van de smalle weg. Om die reden kunnen zulke regels niet zomaar worden aangepast of zelfs afge- schaft worden. Zou men dat wel doen, dan doen we daarmee afbreuk aan of verliezen we zelfs de betreffende idealen. Leer en leven, maar precies omdat deze regels idealen uitdrukken, wordt ook duidelijk dat zij in eerste instantie redelijk ver van de alledaagse praktijk afstaan, dat er een verschil is tussen de leer en het leven. Een ideaal is namelijk per definitie iets wat niet algemeen gangbaar is, maar waar naar gestreefd wrinkled moet worden, waar moeite voor gedaan moet worden. In het dagelijks leven zijn we bijna allemaal zondaars, mensen met kleinere en grotere tekortkomingen, vergissingen en fouten. Als we dat inzien, dan zien we ook dat het beter kan en beter moet. En dat wat het beste is, is dan het ideaal, het ideaal waarnaar we willen streven.

Rooms, katholieke, kerk - wikiwand

Zowel binnen als buiten de cream rooms-Katholieke kerk hebben veel mensen moeite met haar regels. Met name de kerkelijke moraalvoorschriften, maar bijv. Ook de regels omtrent het ambt en het celibaat roepen vaak veel weerstand. Bij die kritiek kijkt men doorgaans alleen naar de inhoud van zulke regels. Men gaat echter voorbij aan de manier waarop de regels van de kerk bedoeld zijn en aan de manier hoe wij daar tegenaan kijken. De moderne westerse kijk op regels wijkt namelijk nogal af van de wijze waarop de kerk van oudsher met regels omgaat. Idealen, als eerste moeten we goed voor ogen houden dat de regels van de kerk idealen zijn. Met name de regels op het gebied van de moraal (dusvoor de intermenselijke omgang) geven aan hoe mensen zich zouden moeten gedragen om heilig te kunnen worden.

Rooms katholiek geloof
Rated 4/5 based on 641 reviews